bảng xếp hạng liga

bảng xếp hạng liga - Truyện Hệ Thống

Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.
bảng xếp hạng liga Sơ đồ trang web

1234